İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’ nın, ALICI’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-

Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 - TANIMLAR

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ Unvan: ÇINARLAR APART OTEL Email: info@cinarlarapart.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ Müşteri olarak www.cinarlarapart.com itesine üye olan kişi. Üye olurken veya rezervasyon yaparken kullanılan iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ Hizmetin türü, süresi, satış bedeli, ödeme şekli, rezervasyonun tamamlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu hizmeti temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile kullanımına ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa devredilecek ise, devir alacak kişinin/kuruluşun hizmeti kabul etmemesinden www.cinarlarapart.com sorumlu tutulamaz.

4.3 – SATICI, sözleşme konusu hizmetin, rezervasyon işlemi sırasında belirtilen niteliklere uygun sağlanmasında sorumludur.

4.4 – Sözleşme konusu hizmetin sağlanması için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmeti sağlkama yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5 - Hizmetin sağlanmasında sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI’ nın hizmeti kullanmış olması kaydıyla hizmet bedelinin 3 gün içinde SATICI’ ya gönderilmesi zorunludur.

4.6 - SATICI mücbir sebepler veya olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde kullandıramaz ise, durumu ALICI’ ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI hizmetin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya hizmetin kullanım süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın söz konusu durumlar dahilinde, rezervasyonu iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine EFT yolu ile ödenir.

4.7 - İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI’ ya e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 – CAYMA VE İPTAL HAKKI 

5.1 - ALICI, sözleşme konusu hizmetin satın alınmasından itibaren 24 saat içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. 
5.2 - Yazılı, sözlü VE internet üzerinden yapılan rezervasyonlar müşteri tarafından iptal edilebilir. İptal işleminde aşağıda belirtilmiş olan periyot, miktar ve kurallarda kesinti yapılacaktır. Bu iptal ceza bedeli, rezervasyon bedelinin %100’üne kadar çıkabilmektedir.
5.3 - İptal Periyotları ve Kesinti Miktarları (Tesis tarafından aksi belirtilmedikçe)

5.3.1 - Otele giriş tarihinden 30 gün öncesi yapılan iptal durumunda ödenen rakamın %100 ü müşteriye iade edilir. Kredi kartı ödemesi ile yapılan rezervasyonlarda, banka komisyon ücreti kesilerek iade yapılmaktadır.
5.3.2 - Otele giriş tarihine 30 gün kala yapılan iptal durumunda % 50 kesinti yapılarak iade gerçekleştirilir.
5.3.3 - Otele giriş tarihine 15 gün kala yapılan iptal durumunda herhangi bir iade yapılmamaktadır.
5.3.4 - Konaklama tarihlerinin yılbaşı, sömestre, bayram dönemi gibi özel dönemleri kapsaması halinde, müşteri tarafından yapılan iptallerde, para iadesi söz konusu değildir.

5.4 - Konaklama başladıktan sonra müşteri herhangi bir sebeple ÇINARLAR APART HOTEL ’den herhangi bir iade talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.
5.5 - Otel gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklik ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyon iptal edilip  müşterinin ödediği ücretin tamamı müşteriye iade edilir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.
5.6 - Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1.derecede akrabalarının 10 günlük mutad iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile iptal talep etmesi halinde yukarıda belirtilmiş olan kesintileri kabul eder.
5.7 - İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğal afetler, toplumsal olaylar, uluslar arası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto  gibi sebeplerle otelin hizmetinin eksik olması veya hizmet verememesi durumlarından tesis sorumlu tutulamaz.

DİĞER HUSUSLAR: Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, Borçlu borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya ALICI’ nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.